Smluvní podmínky

Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 6. 2022.

Smluvní podmínky služby Firmy.cz
(dále jen „Smluvní podmínky“)


1. ÚVOD

Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru Firmy.cz, dostupného na internetové adrese https://www.firmy.cz (dále jen „Server Firmy.cz“ případně „Služba Firmy.cz“) a dalších serverů a internetových služeb (dále jen „Služby“), prostřednictvím nichž Provozovatel poskytuje uživatelům služby či jim zpřístupňuje obsah.

Provozovatel na Serveru Firmy.cz zobrazuje prezentaci podnikajících fyzických osob či právnických osob a k tomu se vztahující obsah.

Inzerující podnikatelé/subjekty jsou pro účely těchto Smluvních podmínek označovány dále jen jako „Subjekty“ nebo jednotlivě jen jako „Subjekt“.

2. POPIS SERVERU FIRMY.CZ

2.1. Server Firmy.cz zobrazuje firemní profily Subjektů zahrnující zejména, nikoli však výlučně, následující data a údaje: kontaktní údaje a adresy, telefonní čísla, fotografie, loga, hodnocení, pobočky, otevírací hodiny/provozní dobu, služby firem a další informace (dále jen „Firemní profily Subjektů“ nebo jednotlivě „Firemní profil Subjektu“). Server Firmy.cz umožňuje uživatelům možnost hledání konkrétních Subjektů, které jsou v rámci Serveru Firmy.cz evidovány.

2.2. Firemní profily Subjektů se rozlišují na tzv. profil (i) „Seznam zdarma“, který má Subjekt zřízen zcela zdarma a (ii) „Seznam naplno“, který Subjekt opravňuje k využití výhod v zobrazování Firemního profilu Subjektu v rozsahu stanoveném Provozovatelem dle Produktového listu dostupného na internetové adrese: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/sluzba-firmy/ (dále jen „Produktový list“). Server Firmy.cz obsahuje také nekomerční sekci, která je určená pro nekomerční instituce, které jsou blíže specifikovány v Pravidlech pro firemní profily dostupných v Nápovědě Provozovatele na internetové adrese: https://napoveda.firmy.cz/obecna-pravidla-pro-profily/ (dále jen „Pravidla pro firemní profily“).

2.3. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Firemních profilů Subjektů včetně jejich třídění v rámci Služeb provozovaných Provozovatelem a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé Firemní profily Subjektů mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele.

2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínit poskytování dalších Služeb zřízením uživatelského účtu Subjektu na Službě Firmy.cz.

2.5. Provozovatel je dále oprávněn užít veškerá data a údaje obsažené ve Firemních profilech Subjektů na Serveru Firmy.cz a v administračním rozhraní Firmy.cz (dále jen „Profilové údaje“) i v rámci jiných Služeb či odvozených mobilních aplikací, prostřednictvím nichž poskytuje Provozovatel

uživatelům služby či jim zpřístupňuje obsah, které Provozovatel provozuje či začne provozovat, přičemž je oprávněn Profilové údaje umístit, zveřejnit, užívat všemi způsoby, zejména rozmnožovat, zpracovávat, zobrazovat, upravovat či spojovat s jinými.

2.6. Zveřejněním Profilových údajů na Službě Firmy.cz souhlasí Subjekt s tím, že Profilové údaje vč. všech jejich prvků budou zpřístupněny všem uživatelům sítě internet, a to jak v rámci Služby Firmy.cz, tak i prostřednictvím dalších Služeb Provozovatele či jeho smluvních partnerů. Subjekt souhlasí také s tím, že Provozovatel je oprávněn data tvořící Profilové údaje dále užívat či je poskytovat svým smluvním partnerům.

2.7. Prostřednictvím Služby Firmy.cz mohou být Subjektům nabízeny i doplňkové služby, a to
v souladu se smluvními podmínkami Provozovatele (například zvýhodnění/topování apod.) (dále jen „Doplňkové služby“). Doplňkové služby však netvoří nedílnou součást Služby Firmy.cz a Provozovatel si vyhrazuje právo Doplňkové služby v rámci služby Seznam Firmy.cz neposkytovat. Provozovatel Služby Firmy.cz neumožňuje Subjektům nabízet prostřednictvím této Služby jejich vlastní Doplňkové služby.

3. REGISTRACE SUBJEKTU DO SLUŽBY FIRMY.CZ

3.1. Registrace do administračního rozhraní Serveru Firmy.cz je vázána na účet registrovaného uživatele Provozovatele [https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky/podminky-registrace/] (dále jen „Uživatelský účet“). V případě zániku práva Subjektu používat Uživatelský účet nemá Provozovatel povinnost nadále Subjektu zpřístupňovat administrační rozhraní Serveru Firmy.cz. Subjekt je povinen ochraňovat své přístupové údaje k Uživatelskému účtu a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití administračního rozhraní Serveru Firmy.cz v případě nezabezpečení či vyzrazení přístupových údajů k Uživatelskému účtu třetí osobě. Pokud Subjekt poskytne či umožní přístup do svého Uživatelského účtu, a to jakýmkoliv způsobem, třetí osobě, je Subjekt povinen zajistit, že třetí osoba souhlasí s těmito Smluvními podmínkami a přijímá je.

3.2. Registrace do Služby Firmy.cz se řídí Pravidly pro firemní profily.

3.3. Subjekt je povinen zadávat pravdivě veškerá data, která jsou vkládána a mohou být Provozovatelem zobrazena v rámci Serveru Firmy.cz či jiných Služeb Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo data změnit nebo upravit ve smyslu jejich uvedení do souladu se skutečností, a to na základě Pravidel pro firemní profily.

3.4. Prostřednictvím Uživatelských účtů, které má Subjekt nastavené pro správu a editaci Firemního profilu v administračním rozhraní Služby Firmy.cz, lze zároveň využívat službu Seznam Diskuse, a to v souladu se smluvními podmínkami dané služby [https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky/seznam-diskuze/]. V takovém případě vystupuje Subjekt na službě Seznam Diskuse pod názvem firmy, který zadal ve svém Firemním profilu.

4. DALŠÍ PODMÍNKY SLUŽBY FIRMY.CZ

4.1. Subjekt je povinen vyhovět podmínkám pro vkládání dalších údajů uvedených v Pravidlech pro firemní profily dostupných v Nápovědě Provozovatele a zároveň dodržovat pravidla pro recenze, tj. Reakce na přidané recenze dostupné na internetové adrese: https://napoveda.firmy.cz/firemni-profil/recenze/reakce-na-recenze/.

4.2. Subjekt bere na vědomí, že se smí přihlásit pouze do relevantních kategorií, které přímo souvisejí s předmětem jeho podnikání. V případě, že se přihlásí do jiné kategorie, bere na vědomí, že z ní může být vyřazen, a to v případě, že Provozovatel zjistí rozpor s předmětem podnikání Subjektu a kategorií, do které se Subjekt přihlásil. Provozovatel si vyhrazuje právo takovou inzerci nezobrazit bez náhrady, a to i když dojde k uhrazení ceny inzerce ze strany Subjektu.

4.3. Subjekt, jenž nabízí erotické zboží či služby, musí mít při vstupu na své internetové stránce upozornění, že pro vstup uživatelů na tyto internetové stránky je třeba být starší 18 let, a musí

splňovat další pravidla stanovená Provozovatelem.

4.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu Firemního profilu Subjektu na základě aktualizace firemní databáze Provozovatele.

4.5. Provozovatel si vyhrazuje právo zobrazovat data a údaje k Subjektu vložená Subjekty či uživateli Serveru Firmy.cz anebo uživateli jiných Služeb Provozovatele.

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup do některých částí administračního rozhraní Serveru Firmy.cz a nezobrazit plný Firemní profil Subjektu a/nebo znemožnit editaci Firemního profilu Subjektu, a to vše u těch Subjektů, které budou mít pasivně zřízen Firemní profil Subjektu na Serveru Firmy.cz, tj. nebudou mít placenou inzerci na Serveru Firmy.cz. Uvedené neplatí pro Subjekty zařazené do nekomerční sekce na Serveru Firmy.cz. Stejně tak je výlučně na posouzení Provozovatele s ohledem na obecnou prospěšnost Subjektu pro veřejnost, zda ho zařadí do zmíněné nekomerční sekce na Serveru Firmy.cz

4.7. V případě, že ze strany Subjektu dojde k ukončení čerpání Služby Firmy.cz dle těchto Smluvních podmínek, a to z jakéhokoli důvodu, oprávnění Provozovatele dle čl. 2.5 Smluvních podmínek nadále trvá. Profilové údaje však mohou být ze strany Provozovatele anonymizovány. Provozovatel uvádí, že neexistuje žádný technický a smluvní přístup k informacím poskytnutým nebo vygenerovaným Subjektem, které jsou uchovávány po ukončení užívání Služby Firmy.cz.

4.8. Součástí těchto Smluvních podmínek jsou též Pravidla pro firemní profily, jež se Subjekt zavazuje dodržovat.

4.9. Podrobná specifikace Služby Firmy.cz je uvedena v Produktovém listu.

4.10. Subjekty výslovně souhlasí s právem Provozovatele zasílat jim poptávky uživatelů související s předmětem činnosti Subjektu a se službami uvedenými v záložce „Služby firem“, jež byly vzneseny v rámci Služeb Provozovatele.

4.11. Provozovatel si vyhrazuje právo na vyřazení Subjektu ze Serveru Firmy.cz, a to zejména z důvodu porušení těchto Smluvních podmínek, právních předpisů, Pravidel pro firemní profily či jiných pravidel Služby Firmy.cz či oprávněných zájmů Provozovatele.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Placené služby na Službě Firmy.cz jsou zpoplatněny dle aktuálního Produktového listu. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu zpoplatnění, a to na základě změny těchto Smluvních podmínek nebo Produktového listu. Platba za užití Služby se realizuje prostřednictvím služby Klientská zóna a Peněženka (dále jen „Peněženka“) z předem dobitého kreditu. Pro platby a navýšení kreditu v Peněžence platí smluvní podmínky služby Klientská zóna a Peněženka.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout placené Služby v případě nedostatečného kreditu na úhradu v Peněžence.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen

nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

6.2.Pro účely užívání Služby Firmy.cz Subjektem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Subjektů nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Subjekty v rámci firemního profilu na Serveru Firmy.cz nebo v souvislosti s využitím služeb Serveru Firmy.cz (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

6.3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Subjekt užívá služby na Serveru Firmy.cz, a jejíž smluvní stranou je Subjekt, jako subjekt osobních údajů.

6.4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3. Smluvních podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

6.5. Subjekt tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Subjektem poskytnuté
e-mailové adresy.

6.6. Pokud Subjekt předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Subjekt povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Subjekt odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

6.7. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit na Serveru Firmy.cz údaje, které:

 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
 • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
 • jsou způsobilé přivodit Provozovateli či třetím osobám újmu;
 • svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele či třetích osob;
 • jsou v rozporu s těmito Podmínkami. 7.2. Subjekt není oprávněn jakkoli Provozovatele činit odpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Subjektem zadaných dat, zejména Profilových údajů, prostřednictvím Serveru Firmy.cz. 7.3. Jakékoli užití obsahu Serveru Firmy.cz, popř. jeho částí, ze strany Subjektu jiným způsobem než pro účely, k nimž je Server Firmy.cz určen, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Serveru Firmy.cz. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na Serveru Firmy.cz pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoli jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou však zakázány.

7.4. Za porušení těchto Smluvních podmínek či z důvodů v těchto Smluvních podmínkách uvedených si Provozovatel vyhrazuje právo přerušit zobrazování Firemního profilu Subjektu v rámci Služby Firmy.cz s ohledem na závažnost takového porušení až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit registraci Subjektu, a to v souladu a za podmínek stanovených v těchto Smluvních podmínkách.

7.5. V případě, že bude poskytování Služby Firmy.cz Subjektu v souladu s těmito Smluvními podmínkami Provozovatelem pozastaveno nebo omezeno, poskytne Provozovatel Subjektu nejpozději v okamžiku tohoto pozastavení a/nebo omezení odůvodnění rozhodnutí (dále jen „Odůvodnění“), to včetně konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, která byla podkladem pro rozhodnutí Poskytovatele o pozastavení a/nebo omezení poskytování Služby Firmy.cz dle Smluvních podmínek. Provozovatel není povinen poskytnout Subjektu Odůvodnění v případech, kdy: (i) se na Provozovatele vztahuje právní nebo regulační povinnost neuvádět konkrétní skutečnosti či okolnosti nebo odkaz na příslušný důvod či důvody, které jej vedly k rozhodnutí o pozastavení nebo omezení užívání Služby Firmy.cz Subjektu; nebo (ii) Subjekt opakovaně porušil Smluvní podmínky.

7.6. Rozhodne-li se Provozovatel poskytování Služby Firmy.cz Subjektu v souladu s těmito Smluvními podmínkami ukončit a Smluvní podmínky vypovědět, poskytne Subjektu odůvodnění takového rozhodnutí, to však nejméně 30 dní před účinností rozhodnutí o ukončení poskytování Služby Firmy.cz. Lhůtu uvedenou v předchozí větě není Provozovatel povinen dodržet v případech, kdy:

 • se na něj vztahuje právní nebo regulační povinnost vyžadující, aby ukončil poskytování Služby Firmy.cz způsobem, který mu neumožňuje lhůtu dodržet;
 • Provozovatel uplatní právo na ukončení poskytování Služby Firmy.cz z naléhavého důvodu podle českého práva a příslušných právních předpisů České republiky, v souladu s právem Evropské unie;
 • Subjekt opakovaně porušil Smluvní podmínky, a takové opakované porušení vedlo k ukončení poskytování Služby Firmy.cz.

7.7. Bude-li poskytování Služby Firmy.cz Subjektu pozastaveno, omezeno nebo ukončeno, je Subjekt oprávněn vyjasnit Provozovateli skutečnosti a okolnosti rozhodné pro obnovení poskytování Služby Firmy.cz, a to prostřednictvím interního systému vyřizování stížností Provozovatele dostupného na Službě Firmy.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo sám výlučně posoudit, zdali: (i) Subjekt prokazatelně vyjasnil či vyvrátil důvody, která vedly Provozovatele k rozhodnutí o pozastavení, omezení nebo ukončení poskytování služby; a (ii) Provozovatel obnoví Subjektu poskytování Služby Firmy.cz, případně v jakém rozsahu.

7.8. Záležitosti těmito podmínkami neupravené se podpůrně řídí pravidly reklamy, která jsou dostupná na: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/ (dále jen „Pravidla reklamy“). Pro všechna reklamní sdělení jsou Subjekty povinny Pravidla reklamy dodržovat. Pokud je reklamní sdělení v rozporu s Pravidly reklamy, jedná se o porušení Smluvních podmínek. Pravidla reklamy se použijí jak na stávající reklamní sdělení, tak i na nově objednané reklamní kampaně.

7.9. Provozovatel a Subjekt jsou oprávněni v souladu s těmito Smluvními podmínkami a příslušnými právními předpisy smluvní vztah Provozovatele a Subjektu založený těmito Smluvními podmínkami ukončit.

7.10. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Subjektem se řídí příslušnými právními předpisy, tedy zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.11. Provozovatel zřídil interní systém pro vyřizování stížností Subjektů, který je dostupný na Službě Firmy.cz a na internetových stránkách Provozovatele v sekci Nápověda.

7.12. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu tyto Smluvní podmínky a Produktový list jednostranně změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby Firmy.cz a/nebo služeb souvisejících se Službou Firmy.cz či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí jednostrannou změnu těchto Smluvních podmínek nebo Produktového listu Subjektu minimálně 15 dní před účinností této změny (dále jen „Lhůta“) prostřednictvím administračního rozhraní Firmy.cz a vždy také změnu zveřejní na internetové adrese: https://napoveda.firmy.cz/obecna-pravidla-pro-profily/smluvni-podminky/. Jestliže Subjekt nesouhlasí se změnou Smluvních podmínek nebo Produktového listu, je oprávněn takovou změnu během Lhůty odmítnout, a požádat písemně na adresu sídla Provozovatele nebo e-mailem (info@firmy.cz) o ukončení poskytování Služby Firmy.cz, tj. o odstranění Firemního profilu Subjektu ze Služby Firmy.cz. Užívání Služby Firmy.cz v průběhu Lhůty se považuje za jednoznačné přijetí změny Smluvních podmínek či Produktového listu a Subjekt jím upouští od Lhůty. Změna Smluvních podmínek či Produktového listu je pro Subjekt účinná od okamžiku prvního užití Služby Firmy.cz po oznámení příslušné změny. Pokud se Subjekt ke změně Smluvních podmínek či Produktového listu nijak nevyjádří a užívá po účinnosti změny Smluvních podmínek či Produktového listu i nadále Službu Firmy.cz, má se zato, že tím změnu Smluvních podmínek či Produktového listu přijímá.

7.13. Provozovatel není povinen dodržet Lhůtu za předpokladu, že:

 • musí na základě právní nebo regulační povinnosti změnit Smluvní podmínky takovým způsobem, který neumožňuje Lhůtu dodržet;
 • musí výjimečně změnit Smluvní podmínky s cílem čelit neočekávanému a bezprostředně hrozícímu nebezpečí spojenému s ochranou služeb Provozovatele, Subjektů či Uživatelů před podvodem, malwarem, spamem, porušením zabezpečení údajů nebo jinými kybernetickými riziky.

7.14. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Subjektu vznikne, pokud Subjekt nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách Služby Firmy.cz pouze proto, že ji nevyužívá.

7.15. Vznikne-li mezi Provozovatelem a Subjektem spor související s poskytováním Služby Firmy.cz, včetně případných stížností, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností, jsou Provozovatel a Subjekt pro účely dosažení dohody o mimosoudním řešení takového sporu oprávněni využít prostředků mediace. Mediátorem se pro účely tohoto odstavce Smluvních podmínek určuje:

 • 7.15.1. Chronos consulting, s.r.o.,
  IČO: 072 38 495,
  sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.
 • 7.15.2. JUDr. Martin Kartner, evidenční číslo ČAK: 13398,
  IČO: 714 46 885,
  sídlo: Týn 639/1, 11000 Praha 1.

Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 6. 2022.

Starší verze smluvních podmínek je k nahlédnutí.